Behörighetskrav

Malmö Viltvårdsförenings regler för deltagande vid jakt jaktåret 2023-2024

Fastställt 2017-06-01, reviderat 2023-06-27

För att delta i jakterna krävs medlemskap i Malmö Viltvårdsförening och att man är mantalsskriven i Skåne.

1§ För att få delta vid jakt skall man ha läst och förstått samt elektroniskt godkänt för jaktåret gällande PM och regler. För nytillkomna jägare som ej tidigare deltagit på någon av föreningens jaktupptakter är det obligatoriskt att närvara på jaktupptakt för att kunna boka och deltaga vid jakt i föreningen. Det är av säkerhetsskäl viktigt att jaktdeltagare kan tillgodogöra sig informationen i gällande jakt PM samt information från jaktledare i såväl tal som skrift, både före och under jakt, vidare måste jaktdeltagare utan problem kunna kommunicera med jaktledning och övriga jaktdeltagare under pågående jakt.

2§ Deltagare skall vid jakt ha fyllt 18 år, ha eget vapen, svensk vapenlicens för jakt, statligt jaktkort, tecknat ansvarsförsäkring, erlagt erforderligt skjutprov samt jaktradio 155 MHz.

3§ Deltagare i småviltsjakt skall ha tränings skjutit före deltagande vid småviltsjakt hos Malmö Viltvårdsförening. Minst tio serier vid minst fem olika tillfällen skall ha genomförts i perioden räknat från 1 april samma år som jaktåret börjar. Träningen skall vara i form av ”hög fasan” eller av motsvarande svårighetsgrad, samt vara dokumenterade på skjutkort eller liknande intyg. Detta intyg eller skjutkort ska kunna uppvisas på begäran från jaktledaren för att få delta vid aktuell jakt. Nya medlemmar i föreningen som vill delta vid våra småviltsjakter måste dessutom närvara och tränings skjuta vid vår årliga hagelskytteupptakt som sker i nära anslutning till premiären för småviltsjakten. Syftet är att vidareutbilda och upplysa nytillkomna jägare om hur vi vill att småviltsjakten i MVF ska bedrivas. Tidpunkten för hagelskytteupptakten kommer att utannonseras i god tid via hemsidan och Facebook-gruppen.

4§ Deltagare i klövviltsjakt skall ha avlagt godkänt skjutprov för älgskyttemärket i brons, räknat från 1 april samma år som jaktåret börjar. Intyg på godkänt skjutprov ska kunna uppvisas på begäran från jaktledaren för att få delta vid aktuell jakt.

5§ Samtliga jaktdeltagare skall under jakten medföra och på uppmaning kunna uppvisa giltigt jaktkort, vapenlicens, bevis om ansvarsförsäkring, godkänt skjutprov samt jaktradio 155 MHz.

6§ All jakt skall ske jägarmässigt och med hög jaktetik.

7§ Då påskjutet klövvilt, räv eller grävling inte med lätthet går att hitta och när jaktledaren därför påkallar eftersöksekipage, belastas skytten med en avgift på 2000 kronor. Om viltet hittas i samband med det påkallade eftersöket och om träff i det centrala lungpartiet kan konstateras, utgår ingen eftersöksavgift. Ifall viltet hittas senare tillkommer grundavgift och ev. troféavgift. Om köttet anses tjänligt tillkommer också ordinarie köttavgift. När misstanke finns att påskjutet vilt inte är träffat görs ett så kallat kontrollsök av ett eftersöksekipage. Om ingen träff i viltet då kan konstateras belastas skytten med en avgift på 500 kronor.

8§ Vilt tillfaller den skytt som fäller det. Om flera skyttar påskjutit samma vilt och den som slutligen fällde det inte gör anspråk på det, är den skytt som först påsköt djuret skyldig att köpa det. Det åligger skytten att passa och omhänderta fällt vilt. Jaktledaren kan i särskilda fall (t.ex. vid av denne konstaterad trafikskada eller sjukdom) efterskänka hela eller delar köttavgiften. Detta gäller i normalfall dock inte vilt där sänkt köttkvalitet kan förmodas, exempelvis hos äldre kapitala handjur. Denna jakt betraktas huvudsakligen som troféjakt. Föreningen ansvarar inte för vilt som hängs i föreningens utrymme. I mån av plats och efter godkännande av områdeschefen får medlem nyttja föreningens förvaringsutrymme för vilt som fällts på annan mark. Det åligger då brukaren att själv ta hand om eventuellt slaktavfall enligt områdeschefens direktiv.

9§ Vid eventuell skadeskjutning är skytten skyldig att efter direktiv av jaktledaren deltaga i eftersök.

 

Påföljder vid överträdelse av regler

10§ Jaktdeltagare som fäller av jaktledaren förbjudet klövvilt skall betala en straffavgift om 3000 kr. Deltagaren skall förutom straffavgift betala fällavgift och eventuell troféavgift, men hela djuret tillfaller föreningen (i de fall det inte tillfaller staten). Detta gäller även då djuret påträffas först vid ett senare tillfälle. Jaktdeltagare som fäller förbjudet djur skall vara avstängd från all jakt på föreningens marker 90 dagar räknat från dagen efter händelsen. Tid 1/3 till 15/8 räknas ej. Jaktdeltagare som fäller av jaktledaren förbjudet småvilt, skall betala en straffavgift om 100 kr per vilt. Förbjudet småvilt tillfaller föreningen (i de fall det inte tillfaller staten).

11§ Om fällandet av ett djur innebär brott mot gällande jaktlagstiftning görs polisanmälan.

12§ Avstängning från jakt kan även ske vid överträdelse av regler i jakt-PM eller andra av jaktledaren uppställda bestämmelser.

13§ Reglerna om påföljder gäller oavsett om överträdelsen skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

14§ Styrelsen kan i enskilda fall medge undantag från angivna regler. Det är upp till jaktledaren att meddela styrelsen om förmildrande omständigheter finns. Fram tills styrelsen fattat beslut gäller ordinarie påföljd för den aktuella förseelsen.

15§ I händelse av grova eller upprepade förseelser kan styrelsen besluta att den som begått överträdelsen avstängs för all jakt i föreningen. Påföljd skall motiveras skriftligt och delges personen som utsätts för påföljden.

Observera

Från och med jaktåret 2016-2017 genomförde föreningen en viktig förändring gällande kravet på deltagande vid jaktupptakt. För medlemmar som tidigare deltagit vid jaktupptakt försvinner kravet på att årligen återkommande deltaga i dessa. Det som istället krävs är att man varje år före anmälan till jakt har läst, förstått och elektroniskt godkänt de för jaktåret gällande jaktregler och PM (ett för klövviltsjakt och ett för fågel- och småviltsjakt). Godkännande av dokumenten ovan görs när du loggar in i anmälningssystemet. Om ditt godkännande inte är registrerat går det inte att anmäla sig via föreningens bokningssystem när jakterna släpps. Om man som medlem inte tidigare närvarat vid någon av föreningens jaktupptakter på Kvarnbygården måste man i tillägg till det elektroniska godkännandet ovan även delta i en jaktupptakt för att kunna boka jakter och jaga i föreningen. Närvaro registreras vid jaktupptakten och läggs sedan in i bokningssystemet av kansliet. Enligt styrelsebeslut 2 okt 2017 kommer inga fler dispenser att ges för de som inte varit med på någon jaktupptakt. Information och datum för årets jaktupptakter kommer att läggas ut på MVFs hemsida och FB grupp, anmälan sker till kansliet.