Historik

Malmö Viltvårdsförening bildades 1902. Initiativet kom från den då nybildade Malmö Djurskyddsförening och syftet var att slå vakt om viltstammarna i stadens utkanter och stävja den utbredda tjuvjakten som förekom.

Att en djurskyddsförening bildar en jägarförening med uppgift att värna om stadens vildnad förvånar kanske en del idag, men vid sekelskiftet var detta helt naturligt. Naturskyddsideérna hade ännu inte slagit igenom, men i den mån de hade några förespråkare var det så gott som utan undantag bland bland jägarna. Det var också jägarna, som tack vare sina kunskaper om och sitt intresse för det vilda, hade de största förutsättningarna att vårda stammarna av såväl jaktbart som icke jaktbart vilt.
Eftersom föreningen redan från starten kom att främst vara en naturskyddsorganisation och mindre en jaktförening, blev den en pionjär inom naturvården i Skåne och en föregångare till Skånes Naturskyddsförening som bildades 1910.

Malmö stad överlät jakträtten
Föreningens ekonomi säkerställdes genom bidrag från Malmö Djurskyddsförening, Malmö Planterings- och Försköningsnämnd och Malmö stad. Staden överlät också jakträtten på sin mark, ett exempel som följdes av en del privata markägare. Verksamheten bestod främst i att övervaka stadens ytterområden, förhindra tjuvjakt och tjuvfiske, decimera skadedjur samt att utfodra de mängder av sjöfågel som varje vinter höll till i parkernas dammar, i kanalen och längs Öresundskusten.

Föreningen blev Malmö Viltvårdsförening 1967
Föreningen anslöts till Skånska Jägarsällskapet och 1967 ändrade namnet till Malmö Viltvårdsförening. Samtidigt togs en kontakt med stadens myndigheter, som utmynnade i en överenskommelse mellan föreningen och Malmö kommun. I korthet går överenskommelsen ut på att föreningen har totalansvar för såväl viltvård som avskjutning på viss kommunal mark. I föreningens ansvarsområde ingår också utbildning av jägare i studiecirklar och vid praktisk jakt.

Föreningens överenskommelse med Malmö kommun brukar kallas Malmömodellen. Denna har blivit mycket uppmärksammad och har kommit att tjäna som förebild för flera andra kommuner. Malmö Viltvårdsförening firade 100- årsjubileum våren 2002.