Föreningen bjuder in till extrastämma för Malmö Viltvårdsförening

Datum: Tisdagen den 6 december
Plats: Kvarnbygården
Tid: 18.00

§ 1       Stämmans öppnande.

§ 2       Fastställande av röstlängden och inkomna fullmakter.

§ 3       Stämmans stadgeenliga utlysande samt godkännande av dagordningen

§ 4       Val av ordförande att leda dagens förhandlingar samt anmälan av sekreterare

§ 5       Val av två personer att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll tillika rösträknare

§ 6       Styrelsens och ordförandens avgång.

§ 7       Val av ny ordförande samt styrelse

§ 8     Stämmans avslutande

Medlemmarna uppmanas att medföra gällande medlemsbevis. Eventuell fullmakt ska vara styrelsen tillhanda, inlämnad på kansliet senast den 28 november 2022.

Appendix

Valberedningens förslag