Malmö Viltvårdsförenings 120:e årsstämma

Datum tisdag 3 januari 2023
Tid: 18.00
Plats: Kvarnbygården

Föranmälan om deltagande till kansliet via mail till; kansli@mvf.nu senast 27 december

§1  Årsstämmans öppnande.

§2  Fastställande av röstlängden

§3  Stämmans stadgeenliga utlysande samt godkännande av dagordningen

§4  Val av ordförande att leda dagens förhandlingar samt anmälan av sekreterare

§5  Val av två personer att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll tillika rösträknare

§6  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med redogörelse för jaktutövning och jaktresultat samt sektionernas verksamhetsberättelser

§7 Revisorernas berättelse

§8 Fastställande av balansräkning och resultaträkning

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Val av

a) ordförande,
b) ledamöter och suppleanter för styrelsen

§11 Val av två revisorer samt två suppleanter för dessa

§12 Val av valberedning

§13 Styrelsens förslag beträffande inkomna motioner

§14 Övriga frågor

§15 Årsstämmans avslutande

Därefter är ordet fritt för frågor och synpunkter. Medlemmarna uppmanas att medföra gällande medlemsbevis. Eventuell fullmakt ska vara styrelsen tillhanda, mailad till kansliet senast den 27 december. Föreningen bjuder på kaffe och enklare fika.

Appendix
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Motion från Göran Svejme
Styrelsens motionssvar
Valberedningens förslag