Anmälningsvillkor

Konsumentregler inom Malmö Viltvårsförening
Anmäl dig så här: Anmäl dig gärna via vår webbplats. Det går också bra att ringa kansliet, besöka oss eller skicka e-post till kansli@mvf.nu. Vi tar naturligtvis även emot anmälningar via brev.

Start och kallelse
Efter att vi fått din anmälan får du en skriftlig information med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer en faktura på kursavgiften, vilken ska betalas 2 veckor före kursstarten. Du kan också hämta ditt kurspaket (jägarskolan) på vårt kansli eller så skickar vi det till dig så snart kursavgiften har betalats. Frakt för kurspaketet är vid var tid Postnords kostnader plus kostnad för emballage. Vid behov av en påminnelse på din faktura debiteras du en påminnelseavgift på 50 kronor.

Betalning
Din avgift skall betalas via Internet, bankgiro eller postgiro, innan kurs startar eller senast det datum som står på vår faktura. Tänk på att vi inte kan ta emot betalning med konto- eller kreditkort.

Avgiftsnivå
Den folkbildning som arrangeras av Malmö Viltvårdsförening kan genomföras tack vare stöd från stat och kommun och ideellt arbete från våra medlemmar.

Anmälningsvillkor
Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor.

Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till oss på MVF senast 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan (ej kallelse/fakturadatum). Om du anmäler dig via hemsidan eller e-post, erhåller du bekräftelse från oss via e-post.  Om du anmäler dig via telefon, får du en muntlig bekräftelse i samband med telefonsamtalet. Om du ångrar din anmälan, ange tydligt i det meddelande du sänder till oss med e-post eller vanligt brev vilken studiecirkel/kurs det gäller samt dina personuppgifter. Du har då rätt att återfå hela avgiften inom 30 dagar. Detta gäller dock inte om du påbörjat studiecirkeln/kursen. Ångerrätten gäller inte för temakvällar, föreläsningar eller liknande evenemang.

Avanmälan
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Om du ångrar dig och vill ta tillbaka din anmälan när tiden för ångerrätten löpt ut gäller följande:
- vid återtagande senast 14 dagar före cirkel/kursstart debiteras du en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 200 kronor. Litteratur återtages ej om inget särskilt avtalats.
– vid återtagande senare än 14 dagar före cirkel/kursstart debiteras du en avgift på halva kursavgiften.
– Om avanmälan sker efter kursstart, är du skyldig att betala hela kursavgiften
OBS! Tänk på att du skriftligen (e-post eller vanligt brev) måste meddela din avanmälan till vårt kontor för att den skall vara giltig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Studieavbrott
Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften. Om studiematerial ingått i kursavgiften dras kostnaden för denna av. Vi kommer även att debitera dig en administrationsavgift på 350 kronor.

Inställd studiecirkel/kurs, workshop eller föreläsning:
Tvingas vi ställa in ett arrangemang har du alltid rätt att återfå avgiften du betalt. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna.

Reklamation
Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst.

Intyg
Kursintyg om sådant utdelas ges på begäran i direkt anslutning till avslutad kurs om du varit närvarande minst 75 % av studietiden.

Olycksfallsförsäkring
Som deltagare är du försäkrad på väg till och från kursen samt under pågående kurs.

Studiematerial och studietid
I avgiften för ditt arrangemang ingår oftast inte studielitteratur eller eventuellt material. Vi tillhandahåller ibland detta till försäljning eller kan tipsa om bokhandlare där deltagarna får rabatt. Studiecirkelns/kursens längd anges normalt i studietimmar/sttim. En studietimme är 45 minuter.

Under 18 år
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din beställning intygar du att du har målsmans tillstånd.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Informationen kommer inte, utöver vad som framgår nedan, att användas av andra än MVF. Vänligen meddela oss skriftligen om du motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter.

MVF:s verksamhet bedrivs till viss del med stats- och kommunbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Alla studieförbund är ålagda att rapportera in deltagande med personnummer till Folkbildningsrådet. Detta ligger avkodat som underlag för statsbidragen. Registret är också till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt. Registret förs också för att vi ska kunna informera gamla och nya deltagare om pågående och kommande kurser. Vi använder registret även för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet genom riktade enkätundersökningar. När vi tar emot anmälningar till kurser i samverkan med föreningar där deltagande i verksamhet hos dem kräver medlemskap i deras respektive förening, förmedlar vi dina personuppgifter till dem.

Personuppgiftsansvarig: Malmö Viltvårdsförening i Malmö. Org.nr 846002-5516.
Kontaktperson: Peter Nilsson, Malmö Viltvårdsförening