Malmö Viltvårdsförenings 117:e årsstämma
Tid: Torsdag 19 september kl. 18.00
Plats: Kvarnbygården

Föranmälan om deltagande till kansliet tel. 040-494930 eller mvf@telia.com

§ 1       Årsstämmans öppnande.

§ 2       Stämmans stadgeenliga utlysande samt godkännande av dagordningen

§ 3       Fastställande av röstlängden

§ 4       Val av ordförande att leda dagens förhandlingar samt anmälan av sekreterare

§ 5       Val av två personer att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll tillika rösträknare

§ 6        Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med redogörelse för jaktutövning och jaktresultat samt sektionernas verksamhetsberättelser

§ 7       Revisorernas berättelse

§ 8       Fastställande / beslut:

Om resultat och balansräkning.
Om styrelsens förslag till disposition av årets resultat

§9        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10     Val av

a) ordförande,
b) ledamöter och suppleanter för styrelsen

§ 11     Val av två revisorer samt två suppleanter för dessa

§12      Val av valberedning

§ 13     Styrelsens förslag beträffande

a) inkomna motioner
b) övriga ärenden

§ 14     Övriga frågor

§ 15     Årsstämmans avslutande

Därefter är ordet fritt. Frågor och synpunkter. Medlemmarna uppmanas att medföra gällande medlemsbevis. Eventuell fullmakt ska vara styrelsen tillhanda, inlämnad på kansliet senast den 6 september.

Efter årsmötet är det sedvanlig ärtsoppa och ett föredrag med Fredrik Jönsson från Jägarförbundet om jaktledarens roll idag samt om småviltsjakt.