Två verkliga veteraner som gjort Malmö Viltvårdsförening stora tjänster hade bett att få lämna styrelsen vid årsmötet. Martin Blom och Lennart Splittorff avgick och ersattes av Mats Lind och David Lindholm.

Rutinerade klubbsvingaren Nils Yngvesson ledde som vanligt årsmötet med ackuratess. Revisorerna hade inga anmärkningar, resultat- och balansräkning fastställdes. Styrelsens förslag om att resultatet, minus 23 474 kronor, skulle balanseras i ny räkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Lars Karlsson omvaldes som ordförande. Mats Lindh och David Lindholm nyvaldes i styrelsen i stället för Martin Blom och Lennart Splittorff som avgick på egen begäran. Även de mångåriga revisorerna Raimo Issal och Johan Lindblad hade bett att få slippa omval och i deras ställe invaldes Pontus Westrup och Lennart Mårtensson. Mats Breisner och Roswitha Splittorff utsågs till revisorssuppleanter.
Valberedningen, med Anders Risberg som sammankallande, fick förnyat förtroende.
Ett flertal motioner från Christer Thörn och Bertil Algotsson hade inkommit. Styrelsen hade yrkat avslag på samtliga och detta blev också årsmötets beslut.
De avgående styrelseledamöterna och revisorerna har arbetat idogt för föreningen under många år och avtackades förstås ordentligt. Raimo Issal och Lennart Splittorff hade inte möjlighet att närvara, men Martin Blom och Johan Lindblad uppvaktades med blommor.
Efter årsmötet serverade Olle Lundberg som traditionella och mycket uppskattades ärtsoppa, varefter det var dags för kvällens gäst, Nils Carlsson från Länsstyrelsen. Nils höll ett mycket uppskattat föredrag om jaktfrågor som är aktuella hos myndigheter och politiska institutioner.

Martin Blom har under många år lagt ner ett stort arbete för föreningen och avtackades med blommor av ordförande Lars Karlsson när han nu bett att få lämna styrelsen. (Foto: Peter Jonzon)

Martin Blom har under många år lagt ner ett stort arbete för föreningen och avtackades med blommor av ordförande Lars Karlsson när han nu bett att få lämna styrelsen. (Foto: Peter Jonzon)